HILL MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000528133
Numer REGON: 147485940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-06-11
Sygnatura akt[RDF/206693/20/544]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILL MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MŁAWSKI gmina MŁAWA miejscowość MŁAWA2014-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość MŁAWA ulica WIEJSKA nr domu 6 kod pocztowy 06-500 poczta MŁAWA kraj POLSKA 2014-10-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@HILLMED.PL2014-10-20 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://HILMED.PL/2014-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.10.20142014-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGORZELSKA2014-10-20 do dziś
2. ImionaIWONA EWA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2500,00 ZŁ2014-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYBIEC2014-10-20 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2500,00 ZŁ2014-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGORZELSKI2014-10-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2014-10-20 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2014-10-20 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-10-20 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-20 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-10-20 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-20 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-10-20 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-10-20 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-20 do dziś
1096 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 19.10.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2data złożenia 25.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
3data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-19 do dziś
5data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.10.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.10.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów