INSTYTUT ROZWOJU MAGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000528008
Numer REGON: 302855392
Numer NIP: 7792425410
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/29170/22/9]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU MAGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. KARPICKA nr domu 7 I 9 kod pocztowy 60-111 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.2014 R., NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI S.C. W POZNANIU PRZY UL. PADEREWSKIEGO 7, REP. A NR 2895/20142014-10-23 do dziś
230.03.2017 R., REP. A NR 1831/2017, NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI, UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2, POZNAŃ, ZMIANA: PAR. 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-08-02 do dziś
325.10.2022 R., REP. A. 3490/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ TOMASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ, MICHAŁ TOMASZKIEWICZ S.C., AL. WIELKOPOLSKA 28, 60-608 POZNAŃ, ZMIANA: PAR: 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁK2022-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2014-10-23 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ2022-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWARECKA2014-10-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ2014-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2014-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2014-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2014-10-23 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWARECKA2014-10-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-10-23 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-23 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-08-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-02 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-08-02 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-08-02 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-02 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-08-02 do dziś
681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2022-11-16 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2022-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2015 okres OD 23.10.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
2data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
4data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-25 do dziś
6data złożenia 24.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
7data złożenia 27.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.10.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.10.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów