A-R-A RETAIL CENTERS S.A R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - LUBIN

Stan na dzień 2021-03-04 godz. 12:29:37
Numer KRS: 0000527696
Numer REGON: 147478816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-08-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/65061/17/746]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2014-10-20 do dziś
3. NazwaA-R-A RETAIL CENTERS S.A R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - LUBIN2014-10-20 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA-R-A RETAIL CENTERS S.A R.L.2014-10-20 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR HANDLOWY I SPÓŁEK PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA REJESTRU HANDLOWEGO I SPÓŁEK, NUMER W REJESTRZE B 1192332014-10-20 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WEDŁUG PRAWA LUKSEMBURSKIEGO2014-10-20 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-20 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-10-20 do dziś
2. Adres odres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica CHŁODNA nr domu 51 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-20 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj LUKSEMBURG jednostka podziału terytorialnego DYSTRYKT LUKSEMBURG miejscowość LUKSEMBURG ulica RUE ALBERT BORSCHETTE nr domu 2 nr lokalu kod pocztowy L-1246 poczta LUKSEMBURG 2016-08-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI (SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI): (I) SPÓŁKA BĘDZIE ZWIĄZANA WOBEC OSÓB TRZECICH PODPISEM ZŁOŻONYM SAMODZIELNIE PRZEZ DOWOLNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, (II) SPÓŁKA BĘDZIE RÓWNIEŻ ZWIĄZANA WOBEC OSÓB TRZECICH PODPISEM DOWOLNYCH OSÓB, KTÓRYM ZARZĄD UDZIELIŁ SPECJALNEGO PEŁNOMOCNICTWA.2016-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITZNER2014-10-20 do dziś
2. ImionaIRA2014-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentujacymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2014-10-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JERZY2014-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentujacymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELORD2014-10-20 do dziś
2. ImionaANNE2014-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentujacymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoNOWICKI2014-10-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JERZY2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-02 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-02 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-02 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-02 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-02 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-02-02 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-02 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-02-02 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-02 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.12.2014 DO 31.12.20142016-08-25 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.12.2014 DO 31.12.20142016-08-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu zagranicznego przedsiębiorcyTRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE NASTĘPUJĄCYCH SPÓŁEK: A-R-A RETAIL CENTERS S.A R.L. Z SIEDZIBĄ PRZY 43, AVENUE J,F, KENNEDY L - 1855 LUKSEMBURG, WPISANA DO REJESTRU HANDLOWEGO I SPÓŁEK (REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS) POD NUMEREM B119233 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) APOLLO-RIDA RETAIL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000181149 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) APOLLO-RIDA MANAGEMENT RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 000186248 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) A-R SHOPPING CENTERS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 000235377 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)2015-02-02 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów