SERVICECO SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000527526
Numer REGON: 634641455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-02-25
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/3400/21/622]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 634641455 NIP 77728120842014-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSERVICECO SPÓŁKA AKCYJNA2021-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO nr domu 63 kod pocztowy 02-781 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@DOGMATSYSTEMY.PL2014-10-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOGMATSYSTEMY.PL2014-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2014 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2/4 - REP. A NR 2656/2014.2014-10-20 do dziś
218.11.2014 R., REP.A NR 4816/2014, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KACZOROWSKI W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 2/4 ZMIENIONO: §9 ORAZ §25 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2015-02-06 do dziś
3DNIA 15.01.2021 R., REPERTORIUM A NR 562/2021, WIKTOR WĄGRODZKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 1 ORAZ § 2 STATUTU SPÓŁKI.2021-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2014-10-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-10-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 19 WRZEŚNIA 2014 ROKU NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOGMAT SYSTEMY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ.2014-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-10-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000224138 2014-10-20 do dziś
5. Numer REGON6346414552014-10-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTV 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3876487642021-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000872148 2021-02-25 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2021-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2014-10-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji30000002014-10-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2014-10-20 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego300000,00 ZŁ2014-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2014-10-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002014-10-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1.500.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY.2014-10-20 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2014-10-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002014-10-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1.500.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY.2014-10-20 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-10-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2014-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRAMA2021-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYŃSKI2021-02-25 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MAREK2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIETKIEWICZ2021-02-25 do dziś
2. ImionaPAULINA ANNA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-25 do dziś
21. NazwiskoDUBIŃSKI2021-02-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARIUSZ2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-25 do dziś
31. NazwiskoTARGOWSKI2021-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-10-20 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-10-20 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-10-20 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-10-20 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-10-20 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-10-20 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2014-10-20 do dziś
882 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2014-10-20 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-20 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
2data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
3data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
5data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
6data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2020-12-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaNOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2020 R., PODZIAŁ SPÓŁKI DOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE POPRZEZ PRZENIESNIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA ISTNIEJĄCĄ SPÓŁKĘ DOGMAT SYSTEMY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH). UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 26.11.2020 R. (REP. A NR 18673/2020) W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI ORAZ UCHWAŁA NR 3 (REP. A NR 18679/2020) NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOGMAT SYSTEMY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 26.11.2020 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA NA SPÓŁKĘ CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ.2021-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów