INSURANCE FIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000527386
Numer REGON: 161611606
Numer NIP: 7492091956
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-03-07
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/1446/23/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSURANCE FIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2014-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE ulica UL. ALEKSANDRA GŁOWACKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 47-220 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2023-03-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFAJERSC@INTERIA.PL2014-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.08.2014 R., NOTARIUSZ ANETA PRZYBYŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, NR REPERTORIUM A 9463/20142014-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJER2014-10-16 do dziś
2. ImionaROMAN2014-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-10-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-10-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.200,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.200,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.200,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-10-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJER2014-10-16 do dziś
2. ImionaMARIA2014-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-10-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-10-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.200,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.200,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.200,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-10-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJER2014-10-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-10-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej570,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego570,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego570,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-10-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSURANCE FIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1615911632014-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000511363 2014-10-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSURANCE FIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1615911632014-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000511363 2014-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-16 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-10-16 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-10-16 do dziś
479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2014-10-16 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-10-16 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-16 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-10-16 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-16 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-10-16 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2021-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 14.08.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
7data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
8data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.08.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów