DE PRONOBEL GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000527323
Numer REGON: 243662709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353882/21/702]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243662709 NIP 63126545882014-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDE PRONOBEL GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2017-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. OKRĘŻNA nr domu 8 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2021-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2014 R., NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 4461/20142014-10-15 do dziś
215.12.2016 R. NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REPERTORIUM A NR 9901/2016 - ZMIENIONO § 22017-03-09 do dziś
301.08.2019 R., NOTARIUSZ KINGA BEDNARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 4441/2019 - ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI2019-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaISKRA2019-03-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA BOGUMIŁA2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.750,00;-ZŁ2019-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2014-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPCZYŃSKI2019-10-02 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW TOMASZ2019-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-10-15 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-10-15 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-10-15 do dziś
487 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2014-10-15 do dziś
588 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2014-10-15 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-10-15 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-10-15 do dziś
855 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-10-15 do dziś
955 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-10-15 do dziś
1043 31 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH2019-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2015 okres OD 06.06.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
2data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5data złożenia 30.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
6data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
7data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.06.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów