ASSPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000527012
Numer REGON: 123233559
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-02-27
Sygnatura akt[RDF/189997/20/328]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica BAGROWA nr domu 1 kod pocztowy 30-733 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-10-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWOJCIECH.CHMURA@ASSPIRE.PL2014-10-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASSPIRE.PL2014-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.07.2014 KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ MAZUR, MAŁGORZATA WYROŚLAK REPERTORIUM A NR 7721/20142014-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMURA2014-10-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIUSZ2014-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2 500 ZŁ2014-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICUDA2014-10-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BOGDAN2014-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2 500 ZŁ2014-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMURA2014-10-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIUSZ2014-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICUDA2014-10-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BOGDAN2014-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-10-15 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-15 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.02.2017 okres OD 18.07.2014 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
2data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
3data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
4data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
5data złożenia 27.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.07.2014 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.07.2014 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów