DELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000527001
Numer REGON: 302855506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250315/20/275]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WICHROWA nr domu 1A kod pocztowy 60-449 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.08.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA - PAULINA JABŁOŃSKA, IZABELA PODSIADŁOWSKA - SKĄPSKA, 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 1/14, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, REP. A NR 8070/20142014-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJOR2014-10-20 do dziś
2. ImionaMAREK ROMUALD2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2014-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6344195442014-10-20 do dziś
4. Numer KRS0000235254 2014-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ2017-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2014-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2014-10-20 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-20 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-10-20 do dziś
477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-10-20 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-10-20 do dziś
661 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2014-10-20 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-10-20 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-10-20 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-10-20 do dziś
1062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.09.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
2data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
3data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
4data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6data złożenia 26.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
7data złożenia 25.04.2020 okres OD 01.01.2020 DO 29.02.20202020-04-25 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.03.2020 DO 25.09.20202020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
7OD 01.03.2020 DO 25.09.20202020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
7OD 01.03.2020 DO 25.09.20202020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DELMAT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POZNANIU Z 28 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI Z DNIEM 1 MARCA 2020 R., REP. A NR 1727/2020, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ , 28.02.20202020-04-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2020-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSIKORSKI2020-04-17 do dziś
2. ImionaJERZY TADEUSZ2020-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DELMAT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POZNANIU Z 28 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI Z DNIEM 1 MARCA 2020 R., REP. A NR 1727/2020, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ , 28.02.20202020-04-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów