DOBRA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000526974
Numer REGON: 302860016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252207/20/957]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2014-10-13 do dziś
3. NazwaDOBRA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA2014-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica POGODNA nr domu 49 nr lokalu 4 kod pocztowy 60-131 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT PRZYJĘTY UCHWAŁĄ ZEBRANIA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI DNIA 3 WRZEŚNIA 2014 ROKU. UCHWAŁĄ ZEBRANIA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 ROKU ZMIENIONO § 1 I § 25 STATUTU ORAZ ZAŁOŻYCIELE PODPISALI STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2014-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.2014-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFRANKOWSKA2014-10-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2014-10-13 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-10-13 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-10-13 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-10-13 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-13 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-10-13 do dziś
749 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-10-13 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-10-13 do dziś
956 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-10-13 do dziś
1056 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-10-13 do dziś
1156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-10-13 do dziś
1218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-10-13 do dziś
1356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-10-13 do dziś
1458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-10-13 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-13 do dziś
1668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-10-13 do dziś
1781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-10-13 do dziś
1881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-10-13 do dziś
1981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-10-13 do dziś
2081 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-10-13 do dziś
2181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-10-13 do dziś
2282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-10-13 do dziś
2318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2014-10-13 do dziś
2482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-10-13 do dziś
2582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-13 do dziś
2684 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2014-10-13 do dziś
2785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2014-10-13 do dziś
2885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-13 do dziś
2985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-10-13 do dziś
3093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-10-13 do dziś
3195 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2014-10-13 do dziś
3295 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2014-10-13 do dziś
3395 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-10-13 do dziś
3438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-10-13 do dziś
3538 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-10-13 do dziś
3638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-10-13 do dziś
3741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-10-13 do dziś
3843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-10-13 do dziś
3943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.03.2017 okres OD 13.10.2014 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
2data złożenia 29.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.10.2014 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów