„BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TWÓJ ŻOLIBORZ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000526962
Numer REGON: 101855261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-09
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/22302/20/263]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TWÓJ ŻOLIBORZ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2014-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica ŻWIRKI nr domu 9 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2014-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 24.09.2014 R., NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4462/20142014-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZREM SPÓŁKA AKCYJNA2014-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5907578322014-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000305285 2014-10-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-10-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁOTYCH2014-10-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2014-10-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2014-10-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-10-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1406329292014-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000260753 2014-10-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ „BUSZREM-NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI „BUSZREM-NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁAJĄ CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO JEJ REPREZENTOWANIA. CZŁONKAMI ZARZĄDU „BUSZREM-NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: -JAROSŁAW JERZY BUSZEWSKI - PREZES ZARZĄDU -PAWEŁ TADEUSZ DOBROWOLSKI - WICEPREZES ZARZĄDU2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1406329292014-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000260753 2014-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-10-16 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-10-16 do dziś
322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-10-16 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-10-16 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-16 do dziś
623 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2014-10-16 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-16 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-16 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-10-16 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 16.10.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
3data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
4data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.10.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów