HUPAC TERMINAL BRWINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000526955
Numer REGON: 147469450
Numer NIP: 7010443458
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/53254/21/664]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHUPAC TERMINAL BRWINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość BRWINÓW2021-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BRWINÓW ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 15 kod pocztowy 05-840 poczta BRWINÓW kraj POLSKA 2021-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 WRZEŚNIA 2014 ROKU, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 11310/20142014-10-13 do dziś
203.04.2015 R., REP. A NR 3982/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH WYPYCH, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ, WOJCIECH WYPYCH NOTARIUSZ, AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 UST.1 I 2, §3 UST.4, §9 UST.1, §10 UST.5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2015-04-16 do dziś
331.08.2021, REP.A NR 9158/2021, NOTARIUSZ MILENA GŁUCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARUSZE MILENA GŁUCHOWSKA, DAGMARA GORNOWICZ, MARTA LINDNER SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU, ZMIANA §2 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2021-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUPAC SA2015-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2015-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2015-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCROCI TORTI2018-05-24 do dziś
2. ImionaSIMONE THOMAS2018-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRRO2017-04-06 do dziś
2. ImionaANGELO2017-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERRARI2017-04-06 do dziś
2. ImionaSILVIO2017-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBATKO2017-04-06 do dziś
2. ImionaDIANA RENATA2017-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2017-04-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-10-13 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-13 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-04-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2015-04-16 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-04-16 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-04-16 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-04-16 do dziś
552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2015-04-16 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-04-16 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.05.2016 okres OD 22.09.2014 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
2data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
3data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
5data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.09.2014 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.09.2014 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów