A. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000526831
Numer REGON: 120408024
Numer NIP: 8681857182
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-08-17
Sygnatura akt[RDF/323990/21/22]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA JAWNA2014-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość BOCHNI2014-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BOCHNI ulica CHODENICKA nr domu 28 kod pocztowy 32-700 poczta BOCHNIA kraj POLSKA 2014-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 22.09.2014 R. PRZED NOTARIUSZEM WILHELMEM WOJTKIEWICZEM - NOTARIUSZEM W BOCHNI RYNEK 17/2, 32-700 BOCHNIA, REPERTORIUM A NR 5201/20142014-10-13 do dziś
201.08.2019R ZMIANA: § 3 UST. 12019-09-11 do dziś
301.12.2020 R. ZMIANA: § 4 UST.1, § 5 UST. 1, UST. 2 I UST. 3, § 7 UST.1 UMOWY2021-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-10-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI A. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA MOCY UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI A. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SKA Z DNIA 22.09.2014 R. PRZED NOTARIUSZEM WILHELMEM WOJTKIEWICZEM- NOTARIUSZEM W BOCHNI RYNEK 17/2, 32-700 BOCHNIA, REPERTORIUM A NR 5201/2014.2014-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-10-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-10-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000457336 2014-10-13 do dziś
5. Numer REGON1204080242014-10-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSZKA2014-10-13 do dziś
2. ImionaANTONI2014-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-10-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSZKA2021-01-20 do dziś
2. ImionaADAM ANTONI2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-01-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-01-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZAWIERANIA UMÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2014-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSZKA2021-01-20 do dziś
2. ImionaADAM ANTONI2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSZKA2014-10-13 do dziś
2. ImionaANTONI2014-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGAWĘDA2021-01-20 do dziś
2. ImionaNATALIA ELŻBIETA2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-01-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-10-13 do dziś
246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2014-10-13 do dziś
346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2014-10-13 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-10-13 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-10-13 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-13 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-10-13 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-09-11 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 13.10.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.10.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów