SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BIELIK” W MIĘDZYZDROJACH W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-30 godz. 23:06:32
Numer KRS: 0000526456
Numer REGON: 005432780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-05-01
Sygnatura akt[RDF/378792/22/707]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2014-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 005432780 NIP 85510083782014-10-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BIELIK” W MIĘDZYZDROJACH W LIKWIDACJI2014-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 2206 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE2014-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina MIĘDZYZDROJE miejscowość MIĘDZYZDROJE2014-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość MIĘDZYZDROJE ulica KSIĄŻĄT POMORSKICH nr domu 10 kod pocztowy 72-510 poczta MIĘDZYZDROJE kraj POLSKA 2014-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI Z DNIA 11 CZERWCA 1988 R.2015-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-08 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-08 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-10-08 do dziś
494 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.04.2017 okres OD 10.09.2014 DO 31.12.20142017-06-13 do dziś
2data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-13 do dziś
3data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
4data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
5data złożenia 20.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-20 do dziś
6data złożenia 23.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-23 do dziś
7data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.09.2014 DO 31.12.20142017-06-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.09.2014 DO 31.12.20142017-06-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji10.09.2014 R. UCHWAŁA KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ NR 57/2014 Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2014 R.2014-10-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISZER2014-10-08 do dziś
2. ImionaMARCIN JULIUSZ2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów