„CTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000526445
Numer REGON: 101856504
Numer NIP: 9820375063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-10-18
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/27387/22/197]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2014-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 247/249 kod pocztowy 93-231 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.09.2014 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JOLANTA KOCHAN, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANUSZA KOZŁOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 4971/2014;2014-10-17 do dziś
230.12.2021 R., REPERTORIUM A 6526/2021, NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI- ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 2, § 7 UST. 1 I 2, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, § 12 UST. 2 I 3.2022-03-07 do dziś
327.09.2022 R., REP. A 4297/2022, NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 2, § 7 UST. 1 I 2, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, § 12 UST. 2 I 3.2022-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLECZKA2022-10-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR SŁAWOMIR2022-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-10-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2022-10-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2022-10-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁ2022-10-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-10-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1472711562022-10-18 do dziś
4. Numer KRS0000511357 2022-10-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYM Z JEGO UMOWY2014-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1472711562022-10-18 do dziś
4. Numer KRS0000511357 2022-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2014-10-17 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-10-17 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-10-17 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-10-17 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-10-17 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-10-17 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2014-10-17 do dziś
846 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-10-17 do dziś
946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-10-17 do dziś
1017 24 Z PRODUKCJA TAPET2020-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
3data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
4data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
6data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
7data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów