SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK” W WYMIARKACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000526417
Numer REGON: 000970260
Numer NIP: 9241116424
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-07-26
Sygnatura akt[RDF/319740/21/946]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2014-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000970260 NIP 92411164242014-10-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK” W WYMIARKACH2014-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze A.RS. 613 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE2014-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina WYMIARKI miejscowość WYMIARKI2014-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WYMIARKI ulica STASZICA nr domu 2A kod pocztowy 68-131 poczta WYMIARKI kraj POLSKA 2014-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.1983 R. 19.10.2013 R. 30.05.2014 R. - § 2 UST. 1; § 6 UST. 4 PKT. 7; § 10 UST. 1 PKT. 5; § 20 PKT. 4; § 42 UST. 2 PKT. 4 I 6; § 96; § 97; § 108; § 109; § 110; § 113; § 130 UST. 2.2014-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2014-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDUCZMAL2021-06-22 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-22 do dziś
21. NazwiskoWAWRZYNOWICZ2021-02-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY CZASOWO DO PEŁNIENIA FUKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2021-02-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-01 do dziś
31. NazwiskoDUCHNOWSKA2017-04-12 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-12 do dziś
41. NazwiskoDZIWUSZ2014-10-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2017-04-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNOWICZ2017-04-12 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKA2017-04-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWKOWSKA2017-04-12 do dziś
2. ImionaHALINA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-04-12 do dziś
2. ImionaZOFIA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUDLISZEWSKI2014-10-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDWOŃ2014-10-07 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2014-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2014-10-07 do dziś
288 99 Z ORGANIZOWANIE WŚRÓD CZŁONKÓW I W ICH ŚRODOWISKU WZAJEMNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ, KRZEWIENIE KULTURY WSPÓŁŻYCIA2014-10-07 do dziś
368 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2014-10-07 do dziś
468 20 Z ZARZĄDZANIE INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI TYCH NIERUCHOMOŚCI2014-10-07 do dziś
568 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH SPÓŁDZIELNI TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2014-10-07 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH, URZĄDZEŃ I BUDYNKÓW ORAZ BUDOWLI POMOCNICZYCH, GOSPODARCZYCH ORAZ INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH POTRZEBNYCH DO REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH SPÓŁDZIELNI2014-10-07 do dziś
768 20 Z WYDZIRŻAWIANIE LUB WYNAJMOWANIE CZŁONKOM I INNYM OSOBOM GRUNTÓW LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁDZIELNI2014-10-07 do dziś
882 99 Z ZACIĄGNIE KREDYTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W KRAJOWYM FUNDUSZU MIESZKANIOWYM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI2014-10-07 do dziś
993 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, SPORTOWO-REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ2014-10-07 do dziś
1068 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-09 do dziś
2data złożenia 30.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
4data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
7data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów