FIRMA DUNAJ - DANIELA DUNAJ - MAŃKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000526331
Numer REGON: 022513886
Numer NIP: 9141564413
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-01-27
Sygnatura akt[RDF/187296/20/496]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DUNAJ - DANIELA DUNAJ - MAŃKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2014-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina WIĄZÓW miejscowość WIĄZÓW2014-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WIĄZÓW ulica UL. STRZELIŃSKA nr domu 26A kod pocztowy 57-120 poczta WIĄZÓW kraj POLSKA 2017-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 26.08.2014 R. ORAZ ANEKS Z DN. 24.09.2014 R., KTÓRYM ZMIENIONO § 1 UST. 2, § 8.2014-10-06 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 14.03.2016R., REP. A NR 1393/2016, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ FRAJD Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BRZEGU, UL. B. CHROBREGO 33 ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2016-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJ2014-10-06 do dziś
2. ImionaBARBARA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJ NOWAKOWSKA2016-04-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJ EWIAK2014-10-06 do dziś
2. ImionaANNA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJ MAŃKOWSKA2014-10-06 do dziś
2. ImionaDANIELA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW2014-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJ MAŃKOWSKA2014-10-06 do dziś
2. ImionaDANIELA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJ NOWAKOWSKA2016-04-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJ EWIAK2014-10-06 do dziś
2. ImionaANNA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJ2014-10-06 do dziś
2. ImionaBARBARA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2014-10-06 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-10-06 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-10-06 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-10-06 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-06 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-06 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-10-06 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-10-06 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-06 do dziś
1022 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2014-10-06 do dziś
1122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-10-06 do dziś
1225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-06 do dziś
1345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-10-06 do dziś
1445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-10-06 do dziś
1545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-10-06 do dziś
1645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-10-06 do dziś
1746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów