UNIPANELS ACOUSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000526281
Numer REGON: 302851000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-04-11
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/31652/18/130]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302851000 NIP 78119014332015-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaUNIPANELS ACOUSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GNIEWSKA nr domu 71 kod pocztowy 60-454 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.07.2014 R., NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 56/2014. 10.09.2014 R., NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 541/2014 - ZMIENIONO § 1, § 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2014-10-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 SIERPNIA 2015 ROKU, REP. A NR 3916/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PAMIĄTKOWA 2/6 W POZNANIU - ZMIENIONO § 1 ORAZ § 5 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2019-04-11 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2019-04-11 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-10-16 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-10-16 do dziś
316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-10-16 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-16 do dziś
516 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2015-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-12-30 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2015-12-30 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-12-30 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.10.2015 okres OD 03.11.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
3data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-06 do dziś
4data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.11.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.11.2014 DO 31.12.20142016-01-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów