HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000526241
Numer REGON: 021416023
Numer NIP: 8971768676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-01-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/74553/20/648]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021416023 NIP 89717686762015-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA2014-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 58 kod pocztowy 00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.09.2014 R., NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.SOLIDARNOŚCI 155/5, REP. A NR 3383/20142014-10-08 do dziś
211.06.2015 R., REP. A NR 1897/2015, NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 155/5, ZMIANA §6 UST. 1 STATUTU2015-11-02 do dziś
327.07.2015, REP. A NR 2629/2015, NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEI SOLIDARNOŚCI 155/5. ZMIANA STATUTU POPRZEZ DODANIE USTĘPU 5 W §6.2015-11-04 do dziś
427.12.2016R., REP. A NR 4496/2016, NOTARIUSZ GRAŻYNA POPIŁKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU ZMIANA § 6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2017-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-08 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2014-10-08 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-10-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HETAN TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 R.2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-10-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000372221 2014-10-08 do dziś
5. Numer REGON0214160232014-10-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2631814,70 ZŁ2017-03-09 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego1934737,50 ZŁ2015-11-04 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2631814702017-03-09 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,01 ZŁ2017-03-09 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2631814,70 ZŁ2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2014-10-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii257965002014-10-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-10-08 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2015-11-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3341472015-11-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-11-02 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2015-12-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1875002015-12-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-12-17 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2017-03-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2368633232017-03-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-03-09 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-10-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU. KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPUCHAŁA2016-10-05 do dziś
2. ImionaKLAUDIUSZ FILIP2016-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-05 do dziś
21. NazwiskoZAWITOWSKA2016-10-05 do dziś
2. ImionaGABRIELA MARIOLA2016-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2015-01-22 do dziś
260 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2015-01-22 do dziś
360 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2015-01-22 do dziś
461 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-01-22 do dziś
561 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2015-01-22 do dziś
661 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2015-01-22 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-01-22 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-01-22 do dziś
962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-01-22 do dziś
1062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
2data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
3data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów