SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „WŁASNY DOM” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000526128
Numer REGON: 930058169
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-06-28
Sygnatura akt[RDF/211227/18/894]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2014-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930058169 NIP 91710039322014-10-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „WŁASNY DOM” W LIKWIDACJI2014-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze NS REJ. 9262014-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina WOŁÓW miejscowość WOŁÓW2014-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŁÓW ulica CICHA nr domu 8 kod pocztowy 56-100 poczta WOŁÓW kraj POLSKA 2014-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.06.1991 R., 24.08.1995 R. - PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU, 20.03.1996 R. - ZMIENIONO: § 1, § 6, § 14, § 16, § 17 § 20, § 27, § 28, § 35, § 39, § 41, § 51, § 55, § 56, § 62, § 65, 25.08.1997 R. - W § 20 DODANO UST. 5.2014-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNA CZAS REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY2014-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2014-10-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLANOWSKI2014-10-21 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKA2014-10-21 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJAK2014-10-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK2014-10-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMBA2014-10-21 do dziś
2. ImionaROMAN WIESŁAW2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-27 do dziś
2data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2013 Z DNIA 24.09.2013 R. WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „WŁASNY DOM” STWIERDZONA PROTOKOŁEM NR 1/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA2014-10-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2014-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI2014-10-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ HENRYK2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTLIŃSKI2014-10-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD JÓZEF2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASIŃSKA WARCZYGŁOWA2014-10-21 do dziś
2. ImionaANNA2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów