BOOKKEEPING BEATA WÓJS AGNIESZKA SMOLAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000526088
Numer REGON: 022516689
Numer NIP: 8982208981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393105/22/643]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKKEEPING BEATA WÓJS AGNIESZKA SMOLAK SPÓŁKA JAWNA2014-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ARBUZOWA nr domu 27 nr lokalu 1 kod pocztowy 54-054 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.09.20142014-10-06 do dziś
220.03.2019 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2019-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJS2014-10-06 do dziś
2. ImionaBEATA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLAK2014-10-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2014-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJS2014-10-06 do dziś
2. ImionaBEATA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLAK2014-10-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-10-06 do dziś
279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2014-10-06 do dziś
379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2014-10-06 do dziś
479 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-06 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-06 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-06 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-06 do dziś
847 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-06 do dziś
947 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-06 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-10-06 do dziś
1156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-10-06 do dziś
1266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-10-06 do dziś
1356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-10-06 do dziś
1477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-10-06 do dziś
1581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-10-06 do dziś
1681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-10-06 do dziś
1781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-10-06 do dziś
1881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-10-06 do dziś
1982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-10-06 do dziś
2082 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-03 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów