DNS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000525871
Numer REGON: 147461520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-09-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/68091/17/922]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DOMINIKAŃSKA nr domu 9 BUD. 5 kod pocztowy 02-738 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejADM@DNSNOVA.COM2014-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.2014 R., ELŻBIETA MIKITA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3007/2014. 03.07.2014 R., ELŻBIETA MIKITA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4102/2014, ZMIANA § 2, § 4 UST. 5, § 4 UST. 6. 01.09.2014 R., ELŻBIETA MIKITA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5122/2014, ZMIANA § 2.2014-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALIŃSKI2014-10-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2014-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2014-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROFIMOWICZ2014-10-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDER ANTONI2014-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2014-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2014-10-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALIŃSKI2014-10-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2014-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-10-03 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-10-03 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-10-03 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-03 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-10-03 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-10-03 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-10-03 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-10-03 do dziś
955 ZAKWATEROWANIE2014-10-03 do dziś
1056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-10-03 do dziś
1158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-10-03 do dziś
1210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-10-03 do dziś
1359 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-10-03 do dziś
1460 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2014-10-03 do dziś
1561 TELEKOMUNIKACJA2014-10-03 do dziś
1663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-10-03 do dziś
1768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-10-03 do dziś
1869 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-10-03 do dziś
1970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-10-03 do dziś
2071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-10-03 do dziś
2172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-10-03 do dziś
2273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-10-03 do dziś
2311 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-10-03 do dziś
2474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-10-03 do dziś
2577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-10-03 do dziś
2678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-10-03 do dziś
2779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-10-03 do dziś
2880 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2014-10-03 do dziś
2981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-10-03 do dziś
3082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-10-03 do dziś
3185 EDUKACJA2014-10-03 do dziś
3287 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2014-10-03 do dziś
3388 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2014-10-03 do dziś
3413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-10-03 do dziś
3590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-10-03 do dziś
3693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-10-03 do dziś
3794 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2014-10-03 do dziś
3895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-10-03 do dziś
3996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-10-03 do dziś
4014 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-10-03 do dziś
4117 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-10-03 do dziś
4218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-10-03 do dziś
4322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-10-03 do dziś
4423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3data złożenia 24.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów