L-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000525809
Numer REGON: 301945029
Numer NIP: 7881993038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/523416/23/988]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina OPALENICA miejscowość OPALENICA2014-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość OPALENICA ulica PLAC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 64-330 poczta OPALENICA kraj POLSKA 2014-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.09.2014 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 6929/20142014-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ L-MED. SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ KONIECZNY, MARIUSZ ADAMCZYK (REGON: 301945029, NIP 788-19-93-038) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2014 ROKU (AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2014 ROKU, REP. A NR 6921/2014, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU) W TRYBIE ART. 551 § 2 KSH. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. MICHAŁ KONIECZNY (L-MED MICHAŁ KONIECZNY REGON: 300973609, NIP: 788-187-61-43) 2. MARIUSZ ADAMCZYK (L-MED, SUNNVITT MARIUSZ ADAMCZYK, REGON: 301720359, NIP: 665-260-20-47)2014-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2014-10-01 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNY2014-10-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DANIEL2014-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-10-01 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-10-01 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-10-01 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-10-01 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-10-01 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2014-10-01 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2014-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
3data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
4data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5data złożenia 10.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-10 do dziś
6data złożenia 10.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-10 do dziś
7data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
9data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji02.02.2015R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02.02.2015R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.02.2015R., REP.A NR 603/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2015-05-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW PRZYPADKU LIKWIDATOARA JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY LIKWIDATOR MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY LIKWIDATORÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW.2015-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoADAMCZYK2015-05-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności02.02.2015R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02.02.2015R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.02.2015R., REP.A NR 603/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2015-05-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów