BPM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000525726
Numer REGON: 123229204
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-11-29
Sygnatura akt[RDF/362672/21/720]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość ZIELONKI2014-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONKI ulica RÓŻANA nr domu 5 kod pocztowy 32-087 poczta ZIELONKI kraj POLSKA 2014-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.2014, NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. PŁK. FRANCESCO NULLO 3, REP. A NR 2321/2014. 24.06.2014, NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. PŁK. FRANCESCO NULLO 3, REP. A NR 2805/2014 - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI (ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI).2014-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2014-10-06 do dziś
2. ImionaPIOTR ALEKSANDER2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 250,00 ZŁ2014-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2014-10-06 do dziś
2. ImionaBOŻENA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 55 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 750,00 ZŁ2014-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2014-10-06 do dziś
2. ImionaPIOTR ALEKSANDER2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-06 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-10-06 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-10-06 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-10-06 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2014-10-06 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-10-06 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-10-06 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-10-06 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-10-06 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-06 do dziś
1145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-10-06 do dziś
1225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2014-10-06 do dziś
1343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-10-06 do dziś
1445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-10-06 do dziś
1546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-10-06 do dziś
1646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-10-06 do dziś
1746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-10-06 do dziś
1847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-10-06 do dziś
1947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-10-06 do dziś
2068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-06 do dziś
2168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-06 do dziś
2268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-10-06 do dziś
2325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-10-06 do dziś
2468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-10-06 do dziś
2571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-10-06 do dziś
2673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-10-06 do dziś
2777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-10-06 do dziś
2877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-06 do dziś
2981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-10-06 do dziś
3081 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-10-06 do dziś
3125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-06 do dziś
3241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-10-06 do dziś
3341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-10-06 do dziś
3442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-06 do dziś
3543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-10-06 do dziś
3643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2015 okres OD 26.05.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.05.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.05.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów