A & G IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000525543
Numer REGON: 147465469
Numer NIP: 8371815746
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-05-22
Sygnatura akt[RDF/201828/20/752]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & G IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość JEŻÓWKA2014-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość JEŻÓWKA nr domu 42 B kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA 2014-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.09.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA WIESŁAW GRABAREK - NOTARIUSZ W SOCHACZEWIE, REP. A NR 9557/20142014-10-06 do dziś
221.12.2015R., REP.A NR 1554/2015, NOTARIUSZ WIESŁAW GRABAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA; 04.03.2016R., REP.A NR 2365/2016, NOTARIUSZ WIESŁAW GRABAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, ZMIANA PAR.1 UMOWY.2016-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAL KALENDAROV2014-10-06 do dziś
2. ImionaGABI GEORGE2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.600,00 ZŁ.2016-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORYŚ2016-03-11 do dziś
2. ImionaADAM JURAND2016-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 20.400,00 ZŁ.2016-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2014-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAL KALENDAROV2014-10-06 do dziś
2. ImionaGABI GEORGE2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-10-06 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-10-06 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-10-06 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-10-06 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-10-06 do dziś
601 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2016-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2016-03-11 do dziś
213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-03-11 do dziś
314 PRODUKCJA ODZIEŻY2016-03-11 do dziś
415 1 WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.12.2015 okres OD 06.10.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
2data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
3data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
4data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.10.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.10.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów