CUPRUM ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000525497
Numer REGON: 022512941
Numer NIP: 8971802723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/23696/22/136]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022512941 NIP 89718027232015-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUPRUM ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 2-8 kod pocztowy 53-659 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.2014 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 9, REP. A NR 5272/2014.2014-10-02 do dziś
218.02.2015R., REP. A NR 916/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 9, ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2015-03-05 do dziś
322.12.2017 R., REPERTORIUM A NR 1333/2017, NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, UL.ODRODZENIA 24/4; - ZMIANA: § 10, § 12 UST.2, § 12(1), § 12(2), § 12(3), § 12(4), § 13.2018-02-27 do dziś
430.05.2018R., NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, UL. ODRODZENIA 25/4, REP. A NR 6018/2018. ZMIENIONO: §12 (1) UST.6; §12(1) UST.8; §15 (1).2018-09-28 do dziś
504.09.2018R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, UL. SIENKIEIWCZA 9, REP. A NR 6113/2018. ZMIENIONO §13 UST.5.2018-12-20 do dziś
623.06.2021, REP. A NR 8650/2021, NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 48, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWĄ TREŚĆ.2021-10-15 do dziś
720.07.2022 R., REP. A NR 6914/2022, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 9, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWĄ TREŚĆ.2022-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA2014-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3900217642014-10-02 do dziś
4. Numer KRS0000023302 2014-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały386.360 (TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 386.360.000 ZŁ (TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ MILIONÓW TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego386360000,00 ZŁ2022-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport117958000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHYŻY2022-09-02 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIELAWSKA2022-10-13 do dziś
2. ImionaBRYGIDA2022-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-13 do dziś
21. NazwiskoRASZCZUK2022-10-13 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2022-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-13 do dziś
31. NazwiskoŚLIWAK2022-10-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2022-10-13 do dziś
264 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2022-10-13 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-10-13 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-10-13 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-10-13 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-10-13 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-10-13 do dziś
879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-10-13 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2022-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2016 okres OD 28.08.2014 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3data złożenia 17.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-17 do dziś
4data złożenia 27.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
5data złożenia 28.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
6data złożenia 28.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
7data złożenia 28.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
8data złożenia 28.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
9data złożenia 28.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
10data złożenia 28.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
11data złożenia 18.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
12data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.08.2014 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.08.2014 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów