HAYS OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000525318
Numer REGON: 147390576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-01-29
Sygnatura akt[RDF/578715/24/872]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1473905762014-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHAYS OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 126/134 kod pocztowy 00-008 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.2014, NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 13264/20142014-10-03 do dziś
220.06.2016R., REP. A NR 9673/2016, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BAGNO 2 LOK.194 ZMIANA § 2, § 6 UST.1, § 11, § 28, § 29 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2016-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAYS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED2016-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2016-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWERTH2023-11-22 do dziś
2. ImionaCHRISTOPH2023-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULLAERT2022-12-21 do dziś
2. ImionaPHILIPPE MARIA R.2022-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-10-03 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-10-03 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-10-03 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-10-03 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-10-03 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-10-03 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-10-03 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-08-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2016-08-18 do dziś
271 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2016 okres OD 16.09.2014 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 30.06.20182018-10-26 do dziś
4data złożenia 27.01.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-27 do dziś
5data złożenia 23.12.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-23 do dziś
6data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-12-30 do dziś
7data złożenia 30.11.2022 okres OD 01.07.2021 DO 30.06.20222022-11-30 do dziś
8data złożenia 29.01.2024 okres OD 01.07.2022 DO 30.06.20232024-01-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.09.2014 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 30.06.20182018-10-26 do dziś
4OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-27 do dziś
5OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-23 do dziś
6OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-12-30 do dziś
7OD 01.07.2021 DO 30.06.20222022-11-30 do dziś
8OD 01.07.2022 DO 30.06.20232024-01-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.09.2014 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 30.06.20182018-10-26 do dziś
4OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-27 do dziś
5OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-23 do dziś
6OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-12-30 do dziś
7OD 01.07.2021 DO 30.06.20222022-11-30 do dziś
8OD 01.07.2022 DO 30.06.20232024-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów