INTELIDOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000525286
Numer REGON: 147463170
Numer NIP: 5252596845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-09-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/50380/22/914]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147463170 NIP 52525968452015-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIDOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC TRZECH KRZYŻY nr domu 3 kod pocztowy 00-535 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-09-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejL.JANKOWSKI@INTELIDOM.PL2022-09-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTELIDOM.PL2022-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.08.2014 R., AKT NOTARIALNY, NOT. JOLANTA BAREJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6102/20142014-09-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.03.2015R., REP. A NR 1248/2015 W OBECNOŚCI NOTARIUSZA WALDEMARA ADAMUS, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. PATRIOTÓW 77, ZMIANA §7 PKT 1, ZMIANA §15.2015-04-07 do dziś
309.06.2016R., REP. A NR 1992/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA. ZMIENIONO §7; §8 UST. 1; §9; §12; §14; §15.2016-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄCZAK2014-09-30 do dziś
2. ImionaWERONIKA2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.100,00 ZŁ2018-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEKKI2016-10-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KAROL2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 ZŁ2018-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego14300,00 ZŁ2016-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2014-09-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-03-05 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-03-05 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-03-05 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-03-05 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-03-05 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-03-05 do dziś
746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-03-05 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2016 okres OD 05.08.2014 DO 13.12.20152016-08-23 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.07.20182018-07-09 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
7data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.08.2014 DO 13.12.20152016-08-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.07.20182018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.08.2014 DO 13.12.20152016-08-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.07.20182018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów