L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000525181
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535616/23/813]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2016-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 81/3 nr lokalu 200 kod pocztowy 15-003 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2016-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.09.2014 R. W KN ELŻBIETY LUSSY W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 7788/14 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŁTARZEWSKI2014-09-29 do dziś
2. ImionaROBERT JAKUB2014-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.030 (JEDEN TYSIĄC TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.500 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2016-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51600,00 ZŁ2015-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŁTARZEWSKI2014-09-29 do dziś
2. ImionaROBERT JAKUB2014-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2015-02-27 do dziś
232 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2015-02-27 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-27 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-27 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-02-27 do dziś
625 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-27 do dziś
747 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-27 do dziś
846 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2015-02-27 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-02-27 do dziś
1047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.11.2015 okres OD 11.09.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
4data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-14 do dziś
5data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-29 do dziś
6data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-19 do dziś
8data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.09.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-19 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.09.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-19 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów