CENTRUM WSPARCIA PRAWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000525090
Numer REGON: 147494353
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/48238/21/974]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCENTRUM WSPARCIA PRAWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZASERÓW nr domu 111 nr lokalu 17 kod pocztowy 04-349 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.05.2014 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW KROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KROCZEK, UL. ORLA 6/63, 05-091 ZĄBKI, REP. A NR 3647/2014 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.10.2014 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW KROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KROCZEK, UL. ORLA 6/63, 05-091 ZĄBKI, REP. A NR 6735/2014 - ZMIANA PAR. 22014-10-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.07.2021 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW KROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KROCZEK, UL. ORLA 6/63, 05-091 ZĄBKI, REP. A NR 5420/2021 ZMIANA PAR. 2, 3, 6, UCHYLENIE PAR. 25,262021-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKI2021-10-18 do dziś
2. ImionaARTUR IGOR2021-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2021-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKA2021-10-18 do dziś
2. ImionaAGATA SYLWIA2021-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2021-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY- PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUCKA2021-10-18 do dziś
2. ImionaANNA IRENA2021-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOBROWSKA2014-10-31 do dziś
2. ImionaBARBARA2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-10-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-31 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-10-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2021-10-18 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-10-18 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-10-18 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-10-18 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-10-18 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-10-18 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2021-10-18 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-06 do dziś
2data złożenia 06.07.2018 okres OD 31.10.2014 DO 31.12.20142018-07-06 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-06 do dziś
4data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
6data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-06 do dziś
2OD 31.10.2014 DO 31.12.20142018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-06 do dziś
2OD 31.10.2014 DO 31.12.20142018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów