ASTRADES SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000524551
Numer REGON: 222164244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-01
Sygnatura akt[RDF/216141/20/914]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRADES SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2015-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. ANTONIEGO ABRAHAMA nr domu 20 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-352 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2015-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110-09-2014, KRZYSZTOF WYSOCKI UL. DĄBROWSKIEGO 115, RUMIA, REPERTORIUM A NUMER 4734/2014/J2014-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTRADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2216263812014-09-22 do dziś
4. Numer KRS0000413802 2014-09-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTKIEWICZ2014-09-22 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ROMAN2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-09-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.600,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.600,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.600,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHUMACHER2014-09-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW BERNARD2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-09-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.200,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.200,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.200,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHRÖDER2014-09-22 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MIECZYSŁAW2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-09-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-09-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z SPOSOBEM REPREZENTACJI.2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTRADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2216263812014-09-22 do dziś
4. Numer KRS0000413802 2014-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-09-22 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-09-22 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-09-22 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2014-09-22 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-09-22 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-09-22 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-09-22 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-09-22 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-09-22 do dziś
1077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-09-22 do dziś
1181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-09-22 do dziś
1264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-09-22 do dziś
1352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-09-22 do dziś
1449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-09-22 do dziś
1556 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-09-22 do dziś
1662 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-09-22 do dziś
1773 1 REKLAMA2014-09-22 do dziś
1882 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2014-09-22 do dziś
1964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-22 do dziś
2066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-22 do dziś
2164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-09-22 do dziś
2270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-22 do dziś
2343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-09-22 do dziś
2468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-22 do dziś
2568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 22.09.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.09.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów