ART BIZNES RADOSŁAW SZOSTEK SPÓŁKA JAWNA W CZĘSTOCHOWIE

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000524464
Numer REGON: 243673558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2478/20/3]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. BIZNES RADOSŁAW SZOSTEK SPÓŁKA JAWNA W CZĘSTOCHOWIE2014-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2014-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ŚLĄSKA nr domu 15 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2014-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.07.2014 R. 01.09.2014 R. ZMIANA § 62014-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTEK2014-09-23 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-09-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUŻYŃSKA2014-09-23 do dziś
2. ImionaJOLANTA2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-09-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH CZYNNOŚCI, W TYM TAKŻE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW2014-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTEK2014-09-23 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-09-23 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-09-23 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-09-23 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-09-23 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-23 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-09-23 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-09-23 do dziś
873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-09-23 do dziś
973 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-09-23 do dziś
1073 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-09-23 do dziś
1173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-09-23 do dziś
1256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-09-23 do dziś
1393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-09-23 do dziś
1462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-09-23 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-09-23 do dziś
1670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-09-23 do dziś
1770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-23 do dziś
1873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-09-23 do dziś
1974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-23 do dziś
2078 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2014-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 25.09.2020 R. SYGN. AKT CZ.XVII NS-REJ.2478/20/003 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 SIERPNIA 1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, 25.09.2020 2.2020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów