ENEREKO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000524391
Numer REGON: 123208509
Numer NIP: 5130238760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[RDF/379713/22/24]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEREKO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAŁA miejscowość ŚWIŃCZÓW2016-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIŃCZÓW nr domu 80 kod pocztowy 32-043 poczta SKAŁA kraj POLSKA 2016-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.2014 R.2014-09-19 do dziś
220.03.2015 R. - REPERTORIUM A NR 355/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA: § 4, DODANO W § 4 UST. 2.2015-03-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2015 R., REP. A NR 2257/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2016-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2014-09-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyUDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2014-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2016-02-23 do dziś
2. ImionaEWA2016-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2014-09-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-03-27 do dziś
225 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2015-03-27 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-27 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-27 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-03-27 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-27 do dziś
771 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2015-03-27 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-03-27 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-03-27 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2016 okres OD 19.02.2014 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
3data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
5data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
6data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
7data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.02.2014 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.02.2014 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów