BUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000524368
Numer REGON: 276919396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-04-02
Sygnatura akt[RDF/284573/21/820]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2016-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica UL. ANTONIEGO FRANKIEWICZA nr domu 9 kod pocztowy 41-219 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2016-04-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPARTNER@BUFPARTNER.PL2014-09-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUFPARTNER.PL2014-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.09.2014 R.PRZED NOTARIUSZEM AGATĄ MILAND-HUZAREWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SOSNOWCU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 8, REPERTORIUM A NUMER 4085/20142014-09-23 do dziś
222.07.2015R, REPERTORIUM A 4420/2015, NOTARIUSZ ALEKSANDRA GRAMAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE PRZY ULICY RYNEK 12 ZMIENIONO: §8, DODANO: KOLEJNY USTĘP W §9.2015-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-09-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZONEJ POD FIRMĄ BIURO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE PARTNER S.C.BUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DOMINIK WÓJCIK.PAWEŁ ZIMNAL, NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 04.09.2014 R. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ BYLI PAWEŁ ZIMNAL(NIP: 6441906253, REGON: 276688755) DOMINIK WÓJCIK(NIP: 6291645873, REGON: 276556172, BUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(KRS: 0000505351, NIP: 6443506747, REGON: 243530758).2014-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBIURO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE PARTNER S.C BUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DOMINIK WÓJCIK, PAWEŁ ZIMNAL2014-09-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR INNY NIŻ REJESTR SĄDOWY I EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ2014-09-23 do dziś
5. Numer REGON2769193962014-09-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435307582014-09-23 do dziś
4. Numer KRS0000505351 2014-09-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNAL2014-09-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-09-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-09-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2015-09-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.848,51 ZŁOTYCH2015-09-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego71.773, 70 ZŁOTYCH2014-09-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2014-09-23 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego61.925,19 ZŁOTYCH2015-09-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-09-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2014-09-23 do dziś
2. ImionaDOMINIK EUGENIUSZ2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-09-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-09-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2015-09-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.848,51 ZŁOTYCH2015-09-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego61.925,19 ZŁOTYCH2015-09-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-09-04 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego71.773, 70 ZŁOTYCH2014-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2014-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA ZARZĄD.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TJ. SPÓŁKI BUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: DOMINIK EUGENIUSZ WÓJCIK-PREZES ZARZĄDU ORAZ PAWEŁ JAN ZIMNAL-CZŁONEK ZARZĄDU.2014-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435307582014-09-23 do dziś
4. Numer KRS0000505351 2014-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-23 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-23 do dziś
366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-09-23 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-23 do dziś
568 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-09-23 do dziś
668 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-09-23 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-10-22 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-22 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
2data złożenia 05.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
4data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
7data złożenia 02.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów