„EWIP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000524266
Numer REGON: 101842608
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304903/21/141]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWIP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI2014-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ulica WARSZAWSKA nr domu 13/13 A kod pocztowy 95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA 2014-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 15.05.2014 R., NOTARIUSZ IZABELA ANIOŁ-BOLEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM REPERTORIUM A NR 1755/2014;2014-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJCZAK2014-09-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JOANNA2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20002014-09-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20002014-09-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20002014-09-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJCZAK2014-09-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH FELIKS2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20002014-09-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20002014-09-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20002014-09-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADKOWSKA2014-09-19 do dziś
2. ImionaIWONA2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20002014-09-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20002014-09-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20002014-09-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„EWIP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1015852352014-09-19 do dziś
4. Numer KRS0000457370 2014-09-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2014-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„EWIP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1015852352014-09-19 do dziś
4. Numer KRS0000457370 2014-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-19 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-09-19 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2014-09-19 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-09-19 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-09-19 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-19 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-19 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-09-19 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-09-19 do dziś
1086 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.03.2018 okres OD 19.04.2014 DO 31.12.20152018-03-19 do dziś
2data złożenia 05.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-19 do dziś
3data złożenia 14.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-14 do dziś
4data złożenia 14.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-14 do dziś
5data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
6data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.04.2014 DO 31.12.20152018-03-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów