CSHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000524245
Numer REGON: 022496426
Numer NIP: 8971801698
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[RDF/458184/22/580]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica RYNEK nr domu 36/37 kod pocztowy 50-102 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.09.2014 R.2014-09-18 do dziś
203.01.2020R., ZASTĘPCA NOTARIALNY DARIA MOSZYŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY KUJAWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SZEWSKA 5, REP. A NR 49/2020. ZMIENIONO: §14;§16; DODANO §18.2020-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROK2014-09-18 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROHLEDER2014-09-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWEĆKA2014-09-18 do dziś
2. ImionaKAMIL PATRYK2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNDAK2014-09-18 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JACEK2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROK2014-09-18 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROHLEDER2014-09-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWEĆKA2014-09-18 do dziś
2. ImionaKAMIL PATRYK2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNDAK2014-09-18 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JACEK2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-09-18 do dziś
263 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-09-18 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-18 do dziś
473 1 REKLAMA2014-09-18 do dziś
572 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2015 okres OD 18.09.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
2data złożenia 02.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
3data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4data złożenia 16.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-16 do dziś
5data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 14.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-14 do dziś
8data złożenia 16.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.09.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.09.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów