CUPRUM LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000524233
Numer REGON: 022505007
Numer NIP: 6922507182
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-01-11
Sygnatura akt[RDF/366282/22/370]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUPRUM LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA2014-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2014-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIN ulica ODRODZENIA nr domu 28 B kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA 2014-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.07.2014 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 5167/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA PACIEJEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BOLESŁAWCU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 13.2014-09-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.11.2014 R., REP. A NR 7599/2014, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ŁUKASZEM PACIEJEWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BOLESŁAWCU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 13, ZMIANA § 14 UST. 4 I § 31 UST. 12015-01-16 do dziś
310.08.2018R., REP. A NR 9401/2018, NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NTARIALNA W LUBINIE, UL. ODRODZENIA 25/4, ZMIANA: § 29 UST. 2, § 30, § 31 STATUTU SPÓŁKI2018-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-26 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2014-09-26 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOWARZYSZENIE - TOWARZYSTWO SPORTOWE „CUPRUM” LUBIN2014-09-26 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2014-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-09-26 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002014-09-26 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2014-09-26 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2014-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2014-09-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002014-09-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1000 IMIENNYCH AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, -AKCJOM TYM PRZYPADA PIERWSZEŃSTWO PRZY PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, -AKCJOM TYM PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ DYWIDENDA PRZEZNACZONA DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH, -W PRZYPADKU NOWEJ EMISJI AKCJI, AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE UPRZYWILEJOWANE PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO W OBJĘCIU NOWYCH AKCJI PO CENIE NOMINALNEJ W TERMINIE DWÓCH MIESIĘCY OD DATY EMISJI.2014-09-26 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-09-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2014-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCEL2018-10-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNAT2014-09-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2014-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZARNECKI2021-09-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD HENRYK2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-15 do dziś
21. NazwiskoKULICKI2021-09-15 do dziś
2. ImionaJACEK EDWARD2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-15 do dziś
31. NazwiskoWITKOWIAK2021-09-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-09-26 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-09-26 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-09-26 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-09-26 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2014-09-26 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-09-26 do dziś
758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-09-26 do dziś
859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-09-26 do dziś
960 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2014-09-26 do dziś
1061 TELEKOMUNIKACJA2014-09-26 do dziś
1162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-09-26 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-09-26 do dziś
1363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-09-26 do dziś
1464 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-26 do dziś
1572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-09-26 do dziś
1673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-09-26 do dziś
1777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-09-26 do dziś
1879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-09-26 do dziś
1981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-09-26 do dziś
2082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-09-26 do dziś
2185 EDUKACJA2014-09-26 do dziś
2290 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-09-26 do dziś
2313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-09-26 do dziś
2493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-09-26 do dziś
2514 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-09-26 do dziś
2618 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-09-26 do dziś
2722 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-09-26 do dziś
2825 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-09-26 do dziś
2932 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-09-26 do dziś
3046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2016 okres OD 24.07.2014 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
4data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
5data złożenia 25.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-25 do dziś
6data złożenia 11.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 24.07.2014 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.07.2014 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.07.2014 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów