WILHELM LANDBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000524182
Numer REGON: 101849556
Numer NIP: 7322174376
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-02-02
Sygnatura akt[RDF/579253/24/885]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWILHELM LANDBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2018-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica UL. KS. PIOTRA SKARGI nr domu 106 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2018-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.2014 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A 5366/2014 - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 26.09.2014 R.-ASESOR NOTARIALNY KRZYSZTOF KABARA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A 6466/2014-ZMIANA TREŚCI PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2014-10-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.02.2015R, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULINA TURLIK-RECZEK ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO §2, §3, §10 UMOWY SPÓŁKI.2015-03-06 do dziś
320.07.2018R., REP.A NR 9419/2018, NOTARIUSZ ANNA SEJDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI, W §6 UST.2 PO PUNKCIE F DODANO PUNKTY OD PUNKTU G DO PUNKTU S.2018-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2018-09-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2020-11-12 do dziś
2. ImionaMARIANNA2020-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2020-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE.2018-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2018-09-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-06 do dziś
246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2018-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2018-09-24 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-09-24 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-24 do dziś
477 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2018-09-24 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-09-24 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-09-24 do dziś
701 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2018-09-24 do dziś
801 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2018-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.08.2014 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
2data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-19 do dziś
4data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-25 do dziś
5data złożenia 16.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-16 do dziś
6data złożenia 10.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-10 do dziś
7data złożenia 10.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-10 do dziś
8data złożenia 02.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2014 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2014 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów