ASTOL OKNA Z PCW I ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000524079
Numer REGON: 022500346
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-20
Sygnatura akt[RDF/169145/19/93]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTOL OKNA Z PCW I ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2014-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica SOBIESZOWSKA nr domu 10 kod pocztowy 58-560 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2014-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.08.2014 R., NOTARIUSZ PIOTR MALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY EDYTA MALINOWSKA I PIOTR MALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA W JELENIEJ GÓRZE PRZY ULICY BANKOWEJ NUMER 14 A, REPERTORIUM A NUMER 4334/20142014-09-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2016 R., REP. A NR 4581/2016, NOTARIUSZ PIOTR MALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, ZMIENIONO § 8 I 9 UMOWY SPÓŁKI2017-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABIENIEC2014-09-18 do dziś
2. ImionaADAM ANDRZEJ2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2017-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 ZŁ2017-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE.2014-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABIENIEC2014-09-18 do dziś
2. ImionaADAM2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABIENIEC2014-09-18 do dziś
2. ImionaKAMIL2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-09-18 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-09-18 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-09-18 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-09-18 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-09-18 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-18 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-18 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-09-18 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-18 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-09-18 do dziś
1125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2014-09-18 do dziś
1216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2014-09-18 do dziś
1316 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2014-09-18 do dziś
1431 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2014-09-18 do dziś
1531 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2014-09-18 do dziś
1631 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2014-09-18 do dziś
1732 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-18 do dziś
1841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 18.09.2014 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
4data złożenia 20.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.09.2014 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.09.2014 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów