BUSINESS SECURITY CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000524076
Numer REGON: 243676195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/262868/20/380]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SECURITY CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2018-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. KS. FRANCISZKA ŚCIGAŁY nr domu 10 kod pocztowy 40-208 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2018-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.07.2014 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, - REPERTORIUM A NUMER 2386/2014; 11.09.2014 R., REP. A NR 2847/2014, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, - ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2014-09-22 do dziś
2REP. A NR 492/2018 Z DNIA 7.02.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ WRÓBEL, 40-028 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 34, NOTARIUSZ ANDRZEJ WRÓBEL. ZMIANA: § 4 UMOWY SPÓŁKI NUMERACJA § 6 UMOWY SPÓŁKI, UMIEJSCOWIONEGO W DZIALE II, ZAWIERAJĄCEGO PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NADAJĄC MU NOWY NUMER § 6 A. § 12 UMOWY SPÓŁKI NADAJE SIĘ NUMERACJĘ: UST. 1 - 5.2018-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCHOREK2014-09-22 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKORNY2014-09-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2015-03-12 do dziś
2. ImionaROBERT2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2015-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2015-03-12 do dziś
2. ImionaROBERT2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCHOREK2014-09-22 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKORNY2014-09-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-03-12 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-03-12 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-03-12 do dziś
480 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-03-12 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-03-12 do dziś
681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-03-12 do dziś
781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2015-03-12 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-03-12 do dziś
938 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2015-03-12 do dziś
1038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2015 okres OD 28.07.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
4data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.07.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.07.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów