AQUAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000524072
Numer REGON: 181160890
Numer NIP: 8722409932
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-11-08
Sygnatura akt[RDF/457194/22/278]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2014-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica UL. OGRODOWA nr domu 24A kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.08.2014 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF HOŃCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, REP. A NR 220/20142014-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPAREVYCH2014-10-06 do dziś
2. ImionaGALYNA2014-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2014-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACH2014-10-06 do dziś
2. ImionaMARIYA2014-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2014-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPAREVYCH2021-05-21 do dziś
2. ImionaVIKTOR2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 ZŁ2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2014-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPAREVYCH2021-06-22 do dziś
2. ImionaVIKTOR2021-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPAREVYCH2018-05-18 do dziś
2. ImionaGALYNA2018-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-10-06 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-10-06 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-10-06 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-06 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-10-06 do dziś
682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-10-06 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-10-06 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.02.2018 okres OD 06.10.2014 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
2data złożenia 07.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
3data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-23 do dziś
4data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-28 do dziś
5data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
6data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
7data złożenia 08.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.10.2014 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.10.2014 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów