BUDO-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000524066
Numer REGON: 147432866
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-01-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/109514/17/161]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.09.20142014-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEFLER2014-11-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-09-18 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-09-18 do dziś
353 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-09-18 do dziś
436 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-09-18 do dziś
537 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-09-18 do dziś
638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-09-18 do dziś
739 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-09-18 do dziś
835 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-09-18 do dziś
924 PRODUKCJA METALI2014-09-18 do dziś
1015 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2014-09-18 do dziś
1126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-09-18 do dziś
1242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-09-18 do dziś
1333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-09-18 do dziś
1428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-18 do dziś
1531 PRODUKCJA MEBLI2014-09-18 do dziś
1630 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-09-18 do dziś
1722 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-09-18 do dziś
1816 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-09-18 do dziś
1917 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-09-18 do dziś
2023 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-09-18 do dziś
2112 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-09-18 do dziś
2213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-09-18 do dziś
2343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-09-18 do dziś
2427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-09-18 do dziś
2511 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-09-18 do dziś
2614 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-09-18 do dziś
2729 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-09-18 do dziś
2825 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-09-18 do dziś
2920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-09-18 do dziś
3018 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-09-18 do dziś
3110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-09-18 do dziś
3221 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-09-18 do dziś
3319 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-09-18 do dziś
3445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-09-18 do dziś
3505 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2014-09-18 do dziś
3606 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2014-09-18 do dziś
3707 GÓRNICTWO RUD METALI2014-09-18 do dziś
3808 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-09-18 do dziś
3909 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-09-18 do dziś
4001 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-09-18 do dziś
4102 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2014-09-18 do dziś
4203 RYBACTWO2014-09-18 do dziś
4355 ZAKWATEROWANIE2014-09-18 do dziś
4456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-09-18 do dziś
4546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-09-18 do dziś
4658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-09-18 do dziś
4759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-09-18 do dziś
4861 TELEKOMUNIKACJA2014-09-18 do dziś
4962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-09-18 do dziś
5063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-09-18 do dziś
5164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-18 do dziś
5266 22 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-09-18 do dziś
5368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-09-18 do dziś
5470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-09-18 do dziś
5571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-09-18 do dziś
5647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-09-18 do dziś
5772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-09-18 do dziś
5873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-09-18 do dziś
5974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-09-18 do dziś
6075 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2014-09-18 do dziś
6177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-09-18 do dziś
6278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-09-18 do dziś
6379 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-09-18 do dziś
6480 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2014-09-18 do dziś
6581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-09-18 do dziś
6682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-09-18 do dziś
6749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-09-18 do dziś
6885 EDUKACJA2014-09-18 do dziś
6986 OPIEKA ZDROWOTNA2014-09-18 do dziś
7092 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2014-09-18 do dziś
7193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-09-18 do dziś
7295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-09-18 do dziś
7396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-09-18 do dziś
7450 TRANSPORT WODNY2014-09-18 do dziś
7551 TRANSPORT LOTNICZY2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów