HERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA OLSZTYN

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000523931
Numer REGON: 022500375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[RDF/357158/21/257]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA OLSZTYN2015-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2015-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. TOWAROWA nr domu 13 kod pocztowy 10-417 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2019-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.07.2014 R., NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY ULICY GDAŃSKIEJ 32/6A, REPERTORIUM A NR 2991/20142014-09-18 do dziś
220.05.2015 R., NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL.GDAŃSKIEJ 32/6A, REPERTORIUM A NR 2402/2015 - ZMIANA §2 I §3 UMOWY.2015-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINKOWSKA2014-09-18 do dziś
2. ImionaDOROTA2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-09-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-09-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000 ZŁ2014-09-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000 ZŁ2014-09-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000 ZŁ2014-09-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458300772014-09-18 do dziś
4. Numer KRS0000396987 2014-09-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI HERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREGO IMIENIU DZIAŁA PREZES ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU JEST BEATA OTLEWSKA. ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458300772014-09-18 do dziś
4. Numer KRS0000396987 2014-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-09-18 do dziś
288 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2014-09-18 do dziś
388 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-18 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-09-18 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-09-18 do dziś
687 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2014-09-18 do dziś
787 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2014-09-18 do dziś
887 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2014-09-18 do dziś
987 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2014-09-18 do dziś
1086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2017 okres OD 18.09.2014 DO 31.12.20142017-06-12 do dziś
2data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
3data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
4data złożenia 08.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
7data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.09.2014 DO 31.12.20142017-06-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów