FIRMA HANDLOWA BEATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000523888
Numer REGON: 243676947
Numer NIP: 6252452532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-08-31
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/26118/23/81]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA BEATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2014-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BĘDZIN ulica UL. GZICHOWSKA nr domu 115 kod pocztowy 42-504 poczta BĘDZIN kraj POLSKA 2017-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2014 R. NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJARCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY UL. RUDNEJ 14, REP. A NR 821/20142014-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYLĘŻEK2014-09-22 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WACŁAW2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYLĘŻEK2014-09-22 do dziś
2. ImionaBEATA2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1100000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11100000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYLĘŻEK2021-03-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KAMIL2021-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2021-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2015 okres OD 18.03.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
2data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
3data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
4data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.03.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.03.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów