BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000523825
Numer REGON: 161607898
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/8166/21/6]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina OLSZANKA miejscowość MICHAŁÓW2014-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość MICHAŁÓW nr domu 30 kod pocztowy 49-332 poczta OLSZANKA kraj POLSKA 2014-09-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBORUTABARTLOMIEJ@GMAIL.COM2014-09-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.FUIBORUTA.PL2014-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.08.2014 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 3477/20142014-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUTA2014-09-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUTA2017-04-07 do dziś
2. ImionaEWA2017-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUTA2017-04-07 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WŁADYSŁAW2017-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEDNAKŻE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA, KTÓRE SKUTKUJE ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA NA KWOTĘ LUB O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ 5 000 ZŁ KONIECZNY JEST PODPIS CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDNAKŻE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA, KTÓRE SKUTKUJE ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA NA KWOTĘ LUB O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ 5 000 ZŁ KONIECZNY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ PROKURENTA.2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUTA2014-09-22 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ŁUKASZ2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBORUTA2014-09-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2014-09-22 do dziś
21. NazwiskoBORUTA2014-09-22 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WŁADYSŁAW2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2014-09-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2014-09-22 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-09-22 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-09-22 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-09-22 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2014-09-22 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-09-22 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-09-22 do dziś
843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-09-22 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-09-22 do dziś
1043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 22.09.2014 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
2data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
4data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
5data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
6data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.09.2014 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.09.2014 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów