ENERGIA ODNAWIALNA VOLTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000523803
Numer REGON: 123223288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-08-11
Sygnatura akt[RDF/323008/21/636]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA ODNAWIALNA VOLTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina KRYNICA-ZDRÓJ miejscowość KRYNICA ZDRÓJ2014-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRYNICA ZDRÓJ ulica CZARNY POTOK nr domu 14A nr lokalu 7 kod pocztowy 33-380 poczta KRYNICA ZDRÓJ kraj POLSKA 2014-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuENERGIA ODNAWIALNA VOLTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W STUBNIE2017-06-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYSKI gmina STUBNO miejscowość STUBNO2017-06-07 do dziś
3. Adresmiejscowość STUBNO nr domu 69A kod pocztowy 37-723 poczta STUBNO kraj POLSKA 2017-06-07 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.08.2014 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR PUCZYŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, REP. A NR 2595/20142014-10-01 do dziś
211.05.2017 R., REPERTORIUM A NR 2091/2017, NOTARIUSZ SŁAWOMIR PUCZYŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, UL. WAWERSKA 1/6, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2017-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2014-10-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ2017-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2014-10-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2014-10-01 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2014-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-10-01 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-10-01 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-10-01 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-10-01 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-06-07 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2017-06-07 do dziś
346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2017-06-07 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 19.08.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
2data złożenia 25.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-29 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-06 do dziś
8data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.08.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.08.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów