SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĄB 2014”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000523741
Numer REGON: 147418062
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-03-10
Sygnatura akt[RDF/279821/21/856]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2014-09-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĄB 2014”2014-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STAREGO DĘBU nr domu 6 nr lokalu 4 kod pocztowy 03-082 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.07.20142014-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2014-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOCHANOWSKI2014-09-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-16 do dziś
21. NazwiskoBOMERT2014-09-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2014-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-16 do dziś
31. NazwiskoNIEDŹWIECKA2014-09-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA IGA2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-16 do dziś
41. NazwiskoOSTROWSKI2014-09-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMERT2014-09-16 do dziś
2. ImionaMONIKA2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2014-09-16 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIECKI2014-09-16 do dziś
2. ImionaJAN2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-09-16 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-09-16 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
2data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-10 do dziś
3data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-10 do dziś
4data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-10 do dziś
5data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-10 do dziś
6data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów