INSTYTUT TERAPII KOMÓRKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000523513
Numer REGON: 281624323
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-03-02
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/1192/23/874]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TERAPII KOMÓRKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2023-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KROKWI nr domu 36 nr lokalu 1 kod pocztowy 03-114 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.08.2014 R. NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 10039/20142014-09-15 do dziś
230.06.2016R., REP.A NR 8262/2016, NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO: §5 UST.9, §11 UST.2, §12 UST.1, UST.2, UST.17 PKT 3, 4, 10, 12, §13 UST.6, §20 UST.1 PKT 2, 3 STATUTU.2016-10-10 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02.06.2020R, REP. A NR 10417/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ MAKSYMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: §5 UST.7, §6, §9 UST.6, §11 UST.3, UST.4, UST.12, UST.13, UST.14, §12 UST.3, UST.8, UST.9, UST.10, UST.11, UST.17 PKT 3), UST.17 PKT 6), UST.17 PKT 10), UST.17 PKT 17), §13 UST.5, UST.7, UST.13 PKT 1), PKT 4), PKT 6), PKT 14), §18 UST.3, §20 UST.1 PKT3), PKT 4). ZMIENIANA NUMERACJI §17-§21 NA §14-§18. SKREŚLONO: §5 UST.2, §11 UST.5, §12 UST.15 PKT 4), §21 UST.1, UST.3. DODANO: §13 UST.20, §18 UST.6 I UST.7.2020-06-23 do dziś
425.10.2022, REP. A NR 37649/2022, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: § 3 UST. 1, §11 UST. 2, §12 UST. 2, §12 UST. 6, §13 UST. 6 STATUTU.2022-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-15 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2014-09-15 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-09-15 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1002014-09-15 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2014-09-15 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2014-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcji„A”2014-09-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii872014-09-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane87 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE SERII A SĄ AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU2014-09-15 do dziś
21. Nazwa serii akcji„B”2014-09-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii132014-09-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-09-15 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-09-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWALECZEK GAUDNIK2019-06-12 do dziś
2. ImionaDOBROSŁAWA MARIA2019-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-12 do dziś
21. NazwiskoBŁASZCZYK2014-09-15 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2014-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-15 do dziś
31. NazwiskoRADZISZEWSKI2014-09-15 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-09-15 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2014-09-15 do dziś
386 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2014-09-15 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-09-15 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-15 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-09-15 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-09-15 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-09-15 do dziś
972 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2014-09-15 do dziś
1086 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2016-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.08.2014 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
2data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
3data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
4data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
5data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
6data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
7data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.08.2014 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2014 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2014 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji02.01.2023 R.; UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INSTYTUT TERAPII KOMÓRKOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 2.01.2023 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I ROZPOCZĘCIA LIKWIDACJI; MARCIN ŁASKI KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ CUPRIAK, MARCIN ŁASKI I PARTNERZY NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26B, 00-131 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1/2023 ,2023-03-02 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEŻELI W SPÓŁCE JEST DWÓCH LUB WIĘCEJ LIKWIDATORÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO LIKWIDATORA REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2023-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDIUKIEWICZ2023-03-02 do dziś
2. ImionaPAULINA2023-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIJEWSKA2023-03-02 do dziś
2. ImionaNATALIA2023-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościSTRATA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPÓŁKI ZA ROK 2021 PRZEWYŻSZAJĄCA SUMĘ KAPITAŁÓW ZAPASOWEGO I REZERWOWYCH ORAZ JEDNEJ TRZECIEJ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INSTYTUT TERAPII KOMÓRKOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 2.01.2023 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I ROZPOCZĘCIA LIKWIDACJI; MARCIN ŁASKI KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ CUPRIAK, MARCIN ŁASKI I PARTNERZY NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26B, 00-131 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1/2023, 02.01.2023 ,2023-03-02 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów