BUDOKOP - KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000523498
Numer REGON: 281626687
Numer NIP: 7432027222
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263884/20/904]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOKOP - KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina LIDZBARK WARMIŃSKI miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI2014-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI ulica OLSZTYŃSKA nr domu 15 kod pocztowy 11-100 poczta LIDZBARK WARMIŃSKI kraj POLSKA 2014-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.02.2014 R., REP. A NR 957/2014, NOTARIUSZ IWONA SYREWICZ-KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DOBRYM MIEŚCIE. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 23.09.2014 R., REP. A NR 5779/2014, NOTARIUSZ IWONA SYREWICZ-KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DOBRYM MIEŚCIE, ZMIENIONO § 28 UMOWY SPÓŁKI.2014-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODOWSKI2014-09-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 765000,00 ZŁ2017-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego765000,00 ZŁ2017-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2014-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODOWSKI2014-09-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-09-25 do dziś
239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-09-25 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-09-25 do dziś
423 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-25 do dziś
538 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-09-25 do dziś
638 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-09-25 do dziś
738 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-09-25 do dziś
838 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-09-25 do dziś
938 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2014-09-25 do dziś
1008 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2017-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
3data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
4data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów