INTECH PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000523393
Numer REGON: 123210624
Numer NIP: 6762479725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502685/23/973]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECH PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JULIUSZA LEA nr domu 114 nr lokalu 416A, 416B kod pocztowy 30-133 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.07.2014 R. NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 5948/20142014-09-19 do dziś
206.10.2015 R., REPERTORIUM A NR 3038/2015, NOTARIUSZ WIESŁAW SZYBOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 9 UST. 12015-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0000015602014-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 558000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego558000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport158000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNO ALBO WIELIOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO POWOŁYWANY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY.2014-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2014-09-19 do dziś
2. ImionaIZABELA MARIA2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-19 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-09-19 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-19 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-09-19 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-09-19 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-19 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-09-19 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-09-19 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2015 okres OD 25.07.2014 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
2data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
3data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
4data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
7data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
8data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.07.2014 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów