FIRMA HANDLOWA KUJAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000523089
Numer REGON: 321565720
Numer NIP: 9552359181
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-02-10
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1750/21/388]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KUJAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. PRZYSZŁOŚCI nr domu 13C kod pocztowy 70-893 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 SIERPNIA 2014 R., REP. A NR 2503/2014, NOTARIUSZ MONIKA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2014-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADKOWSKI2014-09-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW STANISŁAW2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ2014-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2014-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADKOWSKI2014-09-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW STANISŁAW2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2014-09-10 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2014-09-10 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-09-10 do dziś
446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2014-09-10 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-09-10 do dziś
646 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2014-09-10 do dziś
746 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-09-10 do dziś
846 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-09-10 do dziś
946 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2014-09-10 do dziś
1046 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2015 okres OD 04.08.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
3data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.08.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.08.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów